responsabilitatsocial

La motivació principal d'incloure la Responsabilitat Social com a part integral del sistema de gestió d'EDUVIC ha estat establir unes directrius de gestió, amb la finalitat de garantir uns principis ètics i de respecte a les persones i al medi ambient.

Els/les integrants d'EDUVIC tenim assumit el compromís de seguir treballant per assegurar la qualitat total i la gestió ambiental en tots els nostres projectes i serveis d'acord amb la norma UNE-EN-ISO 9001:2008, així com complir amb els requisits legals establerts en matèria de seguretat i salut dels/de les treballadors/es. També estem compromesos a integrar de forma voluntària en la nostra política d'empresa i en la nostra pràctica diària, els criteris de responsabilitat social que estiguin al nostre abast.

A EDUVIC les nostres activitats cooperativistes es desenvolupen des de la perspectiva de la Responsabilitat Social Empresarial. Entenem que aquest està esdevenint un element estructural fonamental del funcionament de la nostra entitat, és per això que hem implantat una política de responsabilitat social que cerca l'equilibri entre les dimensions econòmica, social i ambiental.

Responsabilitat econòmica

  • Desenvolupem una política econòmica que possibilita la gestió eficient i transparent l'entitat tot cercant el creixement sòlid i solvent de la mateixa. Alhora cerquem la consolidació de la nostra capacitat financera.
  • Potenciem la innovació tècnica a través de la recerca i aplicació de metodologies i models d'actuació social relacionats amb la infància, adolescència i famílies.
  • Seguim els criteris ambientals i socials en l'avaluació i homologació de proveïdors i empreses contractades.

Responsabilitat ambiental

  • Volem desenvolupar totes les activitats d'acord a una gestió ambiental i de sostenibilitat que contribueixi a la cura de l'entorn promovent la formació i informació dels nostres professionals i usuaris.

Responsabilitat social

  • Democràcia interna. Participació activa.
  • Diàleg i transparència amb els grups d'interès.
  • Seguretat, estabilitat, condicions laborals.
  • Impartim la formació necessària als treballadors per garantir un desenvolupament professional òptim.
  • Oferim mesures que facilitin la conciliació de la vida familiar i laboral (dins de les possibilitats de cada servei i projecte).
  • Establim els mecanismes per avaluar i millorar el clima laboral i les condicions de treball; col·laborem en la formació dels professionals per tal de mantenir la seva corba de la motivació.

Rendició de comptes

L'any 2007 la nostra entitat es va adherir al Programa RSE Coop. Seguint les indicacions de la Global Reporting Initiative i la Guia pràctica de clàusules socials en la contractació pública de serveis socials i d'atenció a les persones elaborada per la Taula del Tercer Sector Social, cada any s'elabora la Memòria d'activitat i responsabilitat social, en què s'ofereix tota la informació necessària sobre l'activitat que realitzem i els seus impactes socials, econòmics i ambientals.


Fotografia: Luiz Fdez