missio 

 

La nostra missió és atendre les persones infants, adolescents i joves i les seves famílies per donar resposta a les seves necessitats, actuals i emergents, promovent, generant i gestionant serveis, recursos i projectes especialitzats i preventius a aquesta població, des d'una perspectiva cooperativista i en col·laboració amb l'administració i la iniciativa privada.

La nostra tasca vol incidir especialment en...

Visió

  • Incrementar, de manera proactiva, la nostra capacitat de donar resposta a aquelles necessitats de les persones susceptibles de ser ateses des de projectes socials, educatius i/o terapèutics
  • Generar noves fórmules de col·laboració empresarial i noves àrees de negoci econòmicament ètiques i amb un impacte positiu en el territori. Amb l'objectiu final d'aportar recursos econòmics als projectes socials que desenvolupem
  • Generar i gestionar amb qualitat serveis implementats sota el principi de la innovació continuada
  • Promoure la sensibilització de les persones cap a la necessitat d'una transformació social, que millori, en última instància, les condicions de vida de la població en general en els territoris en els que desenvolupem la nostra activitat
  • Socialitzar, amb els professionals del nostre àmbit, el coneixement adquirit a partir de la nostra experiència fomentant l'intercanvi que permeti la generació de nous coneixements